Hỗ trợ trực tuyến Điện thoại: (84.059) 3897 599 Fax: (84.059) 3828 240
Nông sản
hạt tiêu đen 570 g/l
(05/11/2015 - 01/11/2020)
Hạt tiêu đen xuât khẩu 570g/l +dung trọng : 570g/l +tap chất 0.1% +Dộ ẩm : 13%
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai
hạt tiêu đen 550 g/l
(05/11/2015 - 05/11/2020)
Hạt tiêu đen: 550 g/l + Dung trọng: 580 g/l + độ ẩm 12% + tap chất: 0.1 %
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai
hạt tiêu đen 500 g/l
(05/11/2015 - 10/05/2021)
TIÊU ĐEN 500 g/l +dung trong : 500 g/l + Độ ẩm : 12% max +tap chát 0.1% max
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai