Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND : Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Còn hiệu lực
78/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND
13-12-2017
01-01-2018
Nghị quyết
Lê Đình Sơn
Chủ tịch hội đồng nhân dân

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.