Nghị định 95/2019/NĐ-CP : Nghị định 95/2019/NĐ-CP

Còn hiệu lực
95/2019/NĐ-CP
Nghị định 95/2019/NĐ-CP
16-12-2019
10-02-2020
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.