Quyết định 32/2019/QĐ-UBND : Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Còn hiệu lực
32/2019/QĐ-UBND
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND
14-06-2019
25-06-2019
Quyết định
Đặng Quốc Vinh
Phó Chủ Tịch

Ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.