Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND : Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND

Còn hiệu lực
81/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND
13-12-2017
23-12-2017
Nghị quyết
Lê Đình Sơn
Chủ tịch HĐND

Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.